مطالب ارائه شده در این بخش عبارتند از:

1)  تعریف احتمال

2)  انواع نگرشها به احتمال

3)  احتمال کلاسیک

4) احتمال تجربی

5) احتمال هندسی

6) احتمال شرطی

7) قانون ضرب احتمال

8) استقلال پیشامدها

9)  احتمال کل

10)  قانون بیز

 دریافت فایل آموزشی بخش دوم فصل پنجم

+ نوشته شده توسط حسن جعفری در جمعه ۵ خرداد۱۳۹۱ و ساعت |

مجموعه مقالات ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان:  27 و 28 اردیبهشت 1391

عنوان:

بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان

عزت اله قدم پور1    حسن جعفری2   رحمان پاریاد3

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف " بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و اهمالكاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه لرستان " صورت گرفته‌ است. در این تحقیق از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق كليه دانشجویان دانشگاه لرستان به تعداد7000  نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و تعداد 360 نفر به‌ عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای‌ نسبی انتخاب گردید. براي جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز، پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و  مقیاس اهمالکاری كه‌ توسط تاکمن ساخته شده به ‌کار رفته ‌است. برای تعین روایی از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی پرسشنامه‌ با استفاده از‌‌ روش آلفای کرونباخ برابر با 76/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار، متناسب با نوع متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی دو رشته‌ای(rb) و ضریب همبستگی اتا(Eta)، استفاده شده‌است. نتایج نشان داد که بین جنسیت دانشجویان و میزان اهمالکاری آنها رابطه معنادار وجود دارد و میزان اهمالکاری دانشجویان مذکر بیشتر از دانشجویان مؤنث است، بین وضعیت تأهل دانشجویان و میزان اهمالکاری آنها رابطه معنادار وجود ندارد، بین نوع سکونت دانشجویان و میزان اهمالکاری آنها رابطه معنادار وجود دارد، میزان اهمالکاری دانشجویانی که در خوابگاه زندگی می‌کنند بیشتر از دانشجویانی است که نزد والدین خود زندگی می‌کنند. همچنین بین وضعیت اشتغال دانشجویان و میزان اهمالکاری آنها رابطه معنادار وجود دارد، میزان اهمالکاری دانشجویان شاغل بیشتر از دانشجویان غیرشاغل است.

 كليد واژه‌ها: ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، اهمالکاری تحصیلی


۱-عضو هیات علمی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان 

۲- کارشناس ارشد علوم تربیتی

3- کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی 

+ نوشته شده توسط حسن جعفری در دوشنبه ۱ خرداد۱۳۹۱ و ساعت |
مطالب ارائه شده در این بخش عبارتند از:

1) مقدمه

2) آزمایش تصادفی

3) فضای نمونه

4) پیشامد

5) قوانین پیشامدها

6) آنالیز ترکیب

7) اصل جمع

8) اصل ضرب

9) اصل تبدیل

10) اصل ترتیب

11) اصل ترکیب

دریافت فایل آموزشی بخش اول فصل پنجم

+ نوشته شده توسط حسن جعفری در دوشنبه ۱ خرداد۱۳۹۱ و ساعت |