بنا به تعریف، " مقیاس[1] مجموعه‌ای عدد(یا نمادهای دیگر) است که ویژگی‌های آنها بر ویژگی‌های تجربی اشیاء که اعداد به آنها نسبت داده می شوند منطبق است"( کوهن[2] و سوردلیک[3]، 2002، ص73؛ نقل از سیف، 1390،ص۴۴).

مقیاس‌های اندازه‌گیری[4] را به چهار نوع یا در چهار سطح دسته بندی کرده‌اند: اسمی[5]، ترتیبی[6]، فاصله‌ای[7]، نسبتی[8]( استیونس[9]، 1951؛ نقل از سیف،1390،ص۴۴).[1] -scale

[2] -Cohen

[3] -Swerdlik

[4] -scales of measurment

[5] -nominal

[6] -ordinal

[7] -interval

[8] -ratio

[9] -Stevens

+ نوشته شده توسط حسن جعفری در پنجشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۱ و ساعت |