یکی از فرمول‌های معمول برای محاسبه حجم نمونه فرمول کوکران[1] است:

(n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q

در فرمول فوق معمولاٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز (d) معادل 05/0،  ضريب اطمينان 95/0،  96/1= t و مقادير p و q نيز هرکدام معادل 5/0 و حجم جامعه =N در نظر گرفته می‌شود. مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته می‌شود. زيرا اگر 5/0 = P باشد n حداکثر مقدار ممکن خود را پيدا مي‌کند و اين امر سبب مي‌شود که نمونه به حد کافي بزرگ باشد(سرمد و همکاران، 1388).

 

[1] - Cochran

+ نوشته شده توسط حسن جعفری در یکشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۱ و ساعت |